banniere-donation
flechebas

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

Traffic as of March 2017

4.png4.png6.png6.png2.png2.png
Today499
Yesterday831
This week5795
This month10109
Total446622

Sunday, 13 June 2021

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

Home

Ý LỄ LM PHANXICO XAVIER NGUYỄN NGỌC TÂM, chủ tịch KMF dâng theo ý chỉ

Ý LỄ  
(RP NGUYỄN NGỌC TÂM CVK 62 DÂNG)   
    (toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)      
           
Ngày Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
           
Năm 2019          
Tháng 01          
Thứ Tư 02/01 Cô Hà Khánh Vân Tạ Ơn & Cầu Bình An 1'000'000  
Thứ Năm 03/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Luca Nguyễn Xuân Tùng Cậu 500'000  
Thứ Sáu 04/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 05/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
CN 06/01 KMF Tu Ngo Anna, Peter,Mary & John   100
           
Thứ Ba 08/01 Cvk 73 Viên Đức Huy Phêrô & Phêrô Nhạc Phụ & Anh 500'000  
Thứ Tư 08/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Anna Maria Nguyễn Thị Mỹ Dì, Giỗ 3 năm 500'000  
Thứ Sáu 11/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
Thứ Bảy 12/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
CN 13/01 KMF Tu Ngo Anna, Peter,Mary & John   100
           
Thứ Tư 16/01 ÔB Nguyễn Văn Khang ÔB Tổ Tiên & Phê rô & Anna 500'000  
Thứ Năm 17/01 Cvk 73 Hoàng Minh Hùng Phaolô & Maria Song Thân 500'000  
Thứ Sáu 18/01 ÔB Nguyễn Văn Khang Đaminh & Maria & Các Linh Hồn Thai Nhi, Mồ Côi  500'000  
Thứ Bảy 19/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Ba 22/01 CVK Saigon Giuse Vũ Quang Trung Cvk 68 500'000  
Thứ Tư 23/01 CVK Saigon Micae Lê Thành Xuân Thân Phụ Cvk 68 Lê Thành Thu 500'000  
Thứ Năm 24/01 Đội Banh CVK Saigon Phaolô Phan Trọng Thịnh Bào Huynh Cvk 65 Phan Trọng Mỹ 500'000  
Thứ Bảy 26/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Tháng 02          
Thứ Bảy 02/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 04/02 Cvk 69 AC Thành Lan Têphanô Phạm Văn Cử Thân Phụ, Giỗ 1 năm   100
Thứ Năm 07/02 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Hiền Thê, Giỗ 1 năm 500'000  
Thứ Sáu 08/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 09/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 11/02 Cvk 73 AC Hòa Loan Cha Cố Gioakim Vũ Ngọc Long Chú, Giỗ 30 ngày 500'000  
Thứ Ba 12/02 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Cầu cho Cha Mẹ & Ông Bà Tổ Tiên 500'000  
Thứ Tư 13/02 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Tạ Ơn 500'000  
Thứ Bảy 16/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Thứ Hai 18/02 Cvk 73 AC Hòa Loan Cha Cố Gioakim Vũ Ngọc Long Chú, Giỗ 50 ngày 500'000  
Thứ Ba 19/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên gia tộc họ Nguyễn 250'000  
Thứ Tư 20/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên 250'000  
Thứ Năm 21/02 Cvk 69 Joseph Khin Tạ Ơn & Cầu Bình An 500'000  
Thứ Sáu 22/02 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500'000  
Thứ Bảy 23/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Thứ Hai 25/02 Cvk 69 AC Thành Lan Phêrô Nguyễn Văn Ngôn Nhạc Phụ, Giỗ 1 năm   100
Thứ Ba 26/02 Bà Vương Thị Hiền Matta Thân Mẫu, Giỗ 40 năm 500'000  
Thứ Tư 27/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Cầu cho Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô & Anna, Giuse & Lucia 250'000  
Thứ Năm 28/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Phêrô & Lucia Ông Bà Ngoại, Giỗ 20 năm 250'000  
           
Tháng 03          
Thứ Sáu 01/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500'000  
Thứ Bảy 02/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Ba 05/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500'000  
Thứ Năm 07/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500'000  
Thứ Sáu 08/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 09/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Thứ Hai 11/03 Cvk 67 AC Đỗ Thế Hùng & Vân  Giuse Đỗ Thanh Vân Thân Phụ, Giỗ 44 năm 500'000  
Thứ Ba 12/03 Cvk 67 AC Đỗ Thế Hùng & Vân  Tạ Ơn & Cầu Bình An 500'000  
Thứ Tư 13/03 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Lễ Tuần 7 500'000  
Thứ Năm 14/03 Cvk 64 AC Lan & Trân Tạ Ơn 60 Năm Linh Mục Cha Bác Nguyễn Bình Tĩnh 250'000  
Thứ Sáu 15/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500'000  
Thứ Bảy 16/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Thứ Tư 27/03 Cvk 67 Trần Quốc Định Giuse & Matta Song Thân, Giỗ 25 năm & 5 năm 500'000  
Thứ Năm 28/03 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu 500'000  
Thứ Sáu 29/03 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
           
Tháng 04          
Thứ Sáu 05/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 06/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 08/04 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Giỗ 30 ngày 500'000  
Thứ Tư 10/04 Bà Vương Thị Hiền Antôn Vương Đức Phu Thân Phụ, Giỗ 50 năm 500'000  
Thứ Năm 11/04 Các Cháu Cvk 67 Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên 500'000  
Thứ Sáu 12/04 Cvk 65 Phan Trọng Mỹ Phaolô Phan Trọng Thịnh Anh, Giỗ 100 ngày 500'000  
Thứ Bảy 13/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Ba 16/04 Hoài Phương, con Cvk 67 Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên Bà Nội 500'000  
  Tam Nhật Vượt Qua        
           
Thứ Ba 23/04 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
Thứ Tư 24/04 Cvk 73 Hoàng Minh Lâm Matta Ngô Thị Đậu Thân Mẫu, Giỗ 7 năm 500'000  
Thứ Năm 25/04 Cvk 65 Phan Trọng Mỹ Anna Nguyễn Thị Hòa Thân Mẫu, Giỗ 27 năm 500'000  
Thứ Sáu 26/04 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn & Các Con Tạ Ơn & Cầu Bình An 500'000  
Thứ Bảy 27/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 29/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 250'000  
Thứ Ba 30/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Đaminh Nguyễn Khánh Lâm Cháu 250'000  
           
Tháng 05          
Thứ Tư 01/05 KMF Chị Phạm Thị Tâm Giuse Hoàng Văn Đính Dượng   100
Thứ Năm 02/05 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Giỗ 50 ngày 500'000  
Thứ Sáu 03/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 04/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Ba 07/05 KMF Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Trọng Thuỷ Nhạc Phụ   100
Thứ Tư 08/05 KMF Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Kim Tính Chồng, Giỗ 6 năm   100
Thứ Bảy 11/05 Cvk 69 AC Thành & Lan Maria Mađalêna Ngô Thị Quá Thân Mẫu, Giỗ 8 năm   100
Thứ Ba 14/05 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Têrêxa Nguyễn Thị Tố Nga Chị, Giỗ 18 năm 500'000  
Thứ Sáu 17/05 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
Thứ Bảy 18/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Tháng 06          
Thứ Năm 06/06 Cvk 64 AC Lan & Trân Cầu Bình An cho Gia Đình CVK 250'000  
Thứ Sáu 07/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 08/06 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Maria Thân Mẫu, Giỗ 12 năm 1'000'000  
Thứ Tư 12/06 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô - Gioan Thân Phụ, Giỗ 3 năm 250'000  
Thứ Sáu 14/06 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
Thứ Bảy 15/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Năm 20/06 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Giỗ 100 ngày 500'000  
Thứ Bảy 22/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Bảy 29/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Tháng 07          
Thứ Sáu 05/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 06/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Năm 11/07 Lớp CVK 67 Maria Hiền Thê Cvk 67 Phạm Văn Ẩn 500'000  
Thứ Bảy 13/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Ba 16/07 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
Thứ Năm 18/07 Cvk 67 AC Nguyễn Văn Ba Cầu bình an cho Cvk 66 Nguyễn Ngọc Quyền (mới bị tai biến) 500'000  
Thứ Sáu 19/07 CVK Saigon Maria Đinh Thị Hường Thân Mẫu Cvk 67 AC Công & Trang 500'000  
Thứ Bảy 20/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Năm 25/07 Chị Kim Yến Maria Lê Thị Liên Thân Mẫu, Giỗ 35 năm 400'000  
           
Tháng 08          
Thứ Năm 01/08 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Lm Phaolô Nguyễn Công Minh Anh, Giỗ 6 năm 500'000  
Thứ Sáu 02/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 03/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Tư 07/08 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Đỗ Thị Đông Thân Mẫu, Giỗ 11 năm 500'000  
Thứ Năm 08/08 Cvk 67 Nguyễn Văn Ba Phêrô Nguyễn Văn Chi Thân Phụ, Giỗ 7 năm 500'000  
Thứ Bảy 10/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 12/08 Con gái Cvk 65 Trần Ngọc Bích Maria Nguyễn Thị Mỹ Thân Mẫu, Giỗ 3 năm 500'000  
Thứ Ba 13/08 Em trai Cvk 65 Trần Ngọc Bích Phêrô Trần Hữu Tùng Thân Phụ, Giỗ 15 năm 500'000  
Thứ Năm 15/08 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Cầu Bình An cho Gia Tộc 500'000  
Thứ Sáu 16/08 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
Thứ Bảy 17/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Tháng 09          
Thứ Sáu 06/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 07/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Bảy 14/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 16/09 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500'000  
           
Thứ Sáu 20/09 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Phaolô Nguyễn Văn Lan Thân Phụ, Giỗ 33 năm 500'000  
Thứ Bảy 21/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 23/09 KMF Bà Vương Thị Hiền Gioan Chồng, Giỗ 43 năm 500'000  
Thứ Ba 24/09 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 250'000  
Thứ Tư 25/09 Cvk 64 AC Lan & Trân Đôminicô & Phêrô Hai Em Trai 250'000  
           
  Total 2019     42'400'000 800
           
           
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67        
  0917 377 160