banniere-donation
flechebas

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

Traffic as of March 2017

5.png5.png1.png2.png2.png3.png
Today128
Yesterday388
This week516
This month9460
Total551223

Tuesday, 19 October 2021

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

DANH SÁCH XIN LỄ LM NGUYỄN NGỌC TÂM 2021

           
Ý LỄ  
(Rev Cvk 62 NGUYỄN NGỌC TÂM dâng)   
    (toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)      
           
Năm 2021 Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
           
Tháng 1          
Thứ Hai 11/01 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Tạ Ơn & Cầu Bình An 500'000  
Thứ Ba 12/01 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Cầu cho Các Thành Viên CVK & Thân Nhân vừa qua đời trong năm 2020 500'000  
Thứ Sáu 15/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 16/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Ba 19/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên Thân Mẫu, Giỗ 2 năm 500'000  
Thứ Bảy 23/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
Thứ Sáu 29/01 Cvk 64 AC Lan & Trân Tạ Ơn & Cầu Bình An 250'000  
Thứ Bảy 30/01 Cvk 64 AC Lan & Trân Cầu cho Các Tiên Nhân đã qua đời 250'000  
           
Tháng 2          
Thứ Năm 04/02 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1'000'000  
Thứ Sáu 05/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250'000  
Thứ Bảy 06/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
Thứ Hai 08/02 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Tạ Ơn & Cầu Bình An 500'000  
Thứ Bảy 13/02 Mồng 2 Tết Tân Sửu Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên    
Thứ Bảy 20/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
CN 21/02 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Cvk 67 Antôn Nguyễn Thế Hùng Giỗ 1 năm 500'000  
Thứ Bảy 27/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250'000  
           
  Total 2021     5'750'000 0
           
           
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67        
  0917 377 160