banniere-donation
flechebas

Donate Online

Help the poor, the handicapped, the lepers, the orphans and support the education of poor students in Kontum Diocese in Viet Nam.Thank you very much

Amount

Traffic as of March 2017

5.png5.png1.png2.png3.png2.png
Today137
Yesterday388
This week525
This month9469
Total551232

Tuesday, 19 October 2021

■ ■ ■ Jesus said: “Truly I tell you, whatever you did to the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me” (Mt 25: 40) ■ ■ ■

2013- Đóng góp thường niên/ Regular Season Donation

 

2013 Regular Season Donation (June 1, 2013 – October 31,2013)

UPDATE 02/September/2013

 

#

Date

Name

Amount ($USD)

Ghi Chú

Notes

1

6.1.13

Four Star Lawn Care

$100.00

CK#12423

 

2

6.2.13

Nguyễn H. Tuấn & Hạnh Thị-Mỹ Trần

$100.00

CK#1278

 

3

6.16.13

Mrs Shuck Khoon Ling - AUD 100

$100.00

Via Thầy Tố

 

4

6.17.13

Dr Herbert Rebmann -EUR 22,144

$32,134.00

Deposited to VN

 

5

6.29.13

Chị Phạm Thị Tâm              

$5,000.00

CK#220

*

6

7.1st.13

Kim C.N. Hoàng, Peter D.Q. Hoàng

$500.00

CK#3141

 

7

7.7.13

Four Star Lawn Care

$100.00

CK#12512

 

8

7.10.13

Carole R. Budnick

$100.00

CK#6121

 

9

7.21.13

RP. Cvk64 Phêrô Nguyễn Văn Huấn, MSC

$881.90

MO#376480062

 

10

7.25.13

cvk60 Cao Nhang - Phương Nam's concert

$300.00

CK#1861

 

11

8.2.13

Four Star Lawn Care

$100.00

CK#12112

 

12

8.2.13

Đặng T. Kim Ngọc

$100.00

CK#2770

 

13

8.4.13

Hà Duy Linh, Hồng Nga

$500.00

MO#14-713828217

 

14

8.4.13

Nguyễn H. Tuấn - Mỹ Hạnh

$100.00

CK# 1311

 

15

8.8.13

Anh Chị Xronh A.và Kheh Y

$100.00

CK# 3797

 

16

8.16.13

Chị Phạm Thị Tâm  

$500.00

MO

**

17

8.16.13

Anh Nhượng - - Phương Nam's concert

$110.00

CK# 195

 

18

8.27.13

cvk60 Cao Nhang - Phương Nam's concert

$200.00

CK#1751

 

19

8.27.13

Chui Chuigyn

$040.00

CK#2380

 

20

9.1st.13

AC Joseph H. Nguyễn & Tolan D. Phạm

$100.00

CK# 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

$41,165.90

 

 

Ghi Chú  * KMF: $4000.  Cha Đông $500. Cha Hùng (Em Hải Fort): $500

               ** Xin lễ cho cha Minh và cha Đường