DANH SÁCH XIN LỄ – 2021

Ý LỄ
(Rev Cvk 62 NGUYỄN NGỌC TÂM dâng)
(toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)
Năm 2021 Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
Tháng 1
Thứ Hai 11/01 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Tạ Ơn & Cầu Bình An 500’000
Thứ Ba 12/01 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Cầu cho Các Thành Viên CVK & Thân Nhân vừa qua đời trong năm 2020 500’000
Thứ Sáu 15/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000
Thứ Bảy 16/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000
Thứ Ba 19/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên Thân Mẫu, Giỗ 2 năm 500’000
Thứ Bảy 23/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000
Thứ Sáu 29/01 Cvk 64 AC Lan & Trân Tạ Ơn & Cầu Bình An 250’000
Thứ Bảy 30/01 Cvk 64 AC Lan & Trân Cầu cho Các Tiên Nhân đã qua đời 250’000
Tháng 2
Thứ Năm 04/02 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1’000’000
Thứ Sáu 05/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000
Thứ Bảy 06/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000
Thứ Hai 08/02 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Tạ Ơn & Cầu Bình An 500’000
Thứ Bảy 13/02 Mồng 2 Tết Tân Sửu Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên
Thứ Bảy 20/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000
CN 21/02 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Cvk 67 Antôn Nguyễn Thế Hùng Giỗ 1 năm 500’000
Thứ Bảy 27/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000
Total 2021 5’750’000 0
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67
0917 377 160