DANH SÁCH XIN LỄ – 2020

Đức ông Giuse Hoàng Minh Thắng, giám đốc KMF và Linh Mục Phanxico-Xavier Nguyễn Ngọc Tâm, chủ tịch KMF

           
Ý LỄ  
(RP NGUYỄN NGỌC TÂM CVK 62 DÂNG)   
    (toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)      
           
Năm 2020 Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
Tháng 02          
Thứ Bảy 22/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Tư 26/02 Bà Vương Thị Hiền Matta Thân Mẫu, Giỗ 41 năm 500’000  
Thứ Bảy 29/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Tháng 03          
Thứ Ba 03/03 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Micae Giỗ 4 năm 500’000  
Thứ Tư 04/03 CVK 67 Antôn Nguyễn Thế Hùng Mới qua đời 500’000  
Thứ Năm 05/03 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Tạ Ơn   500’000  
Thứ Sáu 06/03 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Vũ Bảo Châu Em Gái, mới qua đời 500’000  
Thứ Bảy 07/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 10/03 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Giuse Đỗ Thanh Vân Thân Phụ, Giỗ 45 năm 500’000  
Thứ Tư 11/03 KMF Chị Kim Yến Vũ Bảo Châu Em Gái, mới qua đời 500’000  
Thứ Năm 12/03 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên Thân Mẫu, Giỗ 1 năm 500’000  
Thứ Sáu13/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 14/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 16/03 CVK 67  Vũ Bảo Châu Em Gái Bảo Khánh, mới qua đời 500’000  
Thứ Ba 17/03 KMF Chị Tâm (Tính) Tạ Ơn   50
Thứ Tư 18/03 KMF Chị Tâm (Tính) Các Linh Hồn qua đời vì dịch bệnh Corona   50
Thứ Năm 19/03 KMF Chị Tâm (Tính) Các Linh Hồn mồ côi   50
Thứ Sáu 20/03 KMF Chị Tâm (Tính) Anna Vũ Thị Hoàng, mới qua đời   50
Thứ Bảy 21/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 23/03 CVK Saigon Antôn Nguyễn Thế Hùng Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Ba 24/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Lucia & Phê rô 300’000  
Thứ Năm 26/03 CVK Thân Hữu Vũ Bảo Châu Em Gái Bảo Khánh, Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Sáu 27/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Ông Bà Tổ Tiên 250’000  
Thứ Bảy 28/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Ông Bà Tổ Tiên họ Nguyễn 250’000  
Thứ Ba 31/03 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Cầu bình an cho gia đình 300’000  
           
Tháng 04          
Thứ Tư 01/04 Cvk 62 Đinh Bạt Kiêm Cầu bình an cho gia đình 250’000  
Thứ Năm 02/04 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Cầu bình an cho các gia đình CVK trong cơn đại dịch Covid-19 300’000  
Thứ Sáu 03/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 04/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 07/04 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Cầu bình an cho gia đình 500’000  
Thứ Tư 08/04 Gia đình Chị Lạc (Cvk 67 Hùng Hướng) Antôn Nguyễn Thế Hùng Giỗ 50 ngày 500’000  
Thứ Năm 09/04 Thứ Năm Tuần Thánh        
Thứ Sáu 10/04 Thứ Sáu Tuần Thánh        
Thứ Bảy 11/04 Thứ Bảy Tuần Thánh        
Thứ Hai 13/04 KMF Chị Tâm (Tính) Đaminh Hà Kim Tính Chồng, Giỗ 7 năm   50
Thứ Ba 14/04 KMF Chị Tâm (Tính) Đaminh Hà Trọng Thủy Thân Phụ   50
Thứ Tư 15/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Tạ ơn, kỷ niệm 35 năm hôn phối 500’000  
Thứ Năm 16/04 Cvk 73 Viên Đức Huy Maria Thân Mẫu 300’000  
Thứ Sáu 17/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân 250’000  
Thứ Bảy 18/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 250’000  
           
Tháng 05          
Thứ Tư 06/05 Cvk 64 AC Sỹ & Kim Marcô Nguyễn Tiến Sĩ Người Thân, mới qua đời 500’000  
Thứ Năm 07/05 Cvk 64 AC Sỹ & Kim Gioan Baotixita & Anna, Giuse & Anna Tứ Thân Phụ Mẫu 500’000  
Thứ Sáu 08/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 09/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Năm 14/05 KMF Chị Kim Yến Têrêxa Tố Nga Em, giỗ 19 năm 400’000  
Thứ Bảy 16/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 25/05 Đội Banh CVK Saigon Chị Rosa Phạm Hồng Lan Phu nhân Cvk 60 Anh Hải Vân, Giỗ 2 năm 500’000  
Thứ Ba 26/05 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên & Maria Đậu Thị Xuân, Thân Mẫu 500’000  
Thứ Tư 27/05 Con Dâu Cvk 64 AC Lan Trân Tạ ơn, sinh con được bình an 250’000  
Thứ Năm 28/05 KMF Chị Kim Yến Phêrô Lê Toàn Đề Ông, Giỗ 53 năm 400’000  
Thứ Sáu 29/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Bảy 30/05 Gia đình Cvk 67 Chị Lạc Cvk 67 Antôn Nguyễn Thế Hùng Giỗ 100 ngày 500’000  
           
Tháng 06          
Thứ Sáu 05/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 06/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 08/06 Cvk 95 Nguyễn Đình Thiện Maria Đinh Thị Tin Thân Mẫu, Giỗ 13 năm 1’000’000  
Thứ Tư 10/06 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Vũ Bảo Châu Em gái, Giỗ 100 ngày 500’000  
Thứ Sáu 12/06 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân, Giỗ 4 năm 250’000  
Thứ Bảy 13/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Năm 18/06 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1’000’000  
Thứ Bảy 20/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Bảy 27/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Tháng 07          
Thứ Năm 02/07 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1’000’000  
Thứ Sáu 03/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 04/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 06/07 KMF Chị Tâm (Tính) Đaminh Hà Kim Tính Chồng, Giỗ 7 năm   40
Thứ Ba 07/07 KMF Chị Tâm (Tính) Các Nam & Nữ Tu Sĩ giáo phận Kontum   40
Thứ Năm 09/07 KMF Chị Kim Yến Gioan Nguyễn Phú Thân Phụ, Giỗ 40 năm 400’000  
Thứ Bảy 11/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 13/07 KMF Chị Tâm (Tính) Các Linh Hồn Ông Bà Tổ Tiên Nội & Ngoại   40
Thứ Ba 14/07 KMF Chị Tâm (Tính) Các Linh Hồn Ân Nhân hai gia đình Hà & Phạm   40
Thứ Năm 16/07 KMF Chị Tâm (Tính) Các Linh Hồn Mồ Côi   40
Thứ Bảy 18/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Bảy 25/07 KMF Chị Kim Yến Maria Lê Thị Liên Thân Mẫu, Giỗ 35 năm 400’000  
           
Tháng 08          
Thứ Bảy 01/08 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Antôn Nguyễn Đình Cường Anh, Giỗ 3 năm 500’000  
CN 02/08 KMF Chị Kim Yến Rev Phaolô Nguyễn Công Minh Em, Giỗ 7 năm 400’000  
Thứ Năm 06/08 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1’000’000  
Thứ Sáu 07/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 08/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Bảy 15/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Năm 20/08 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Giuse & Maria Song Thân  500’000  
Thứ Sáu 21/08 Cvk 62 AC Lân & Giáo Phêrô & Anna, Giuse & Lucia Tứ Thân Phụ Mẫu 250’000  
Thứ Bảy 22/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 25/08 Cvk 64 AC Lan & Trân 2 Linh Hồn Đôminicô Em và Cháu 250’000  
Thứ Năm 27/08 Cvk 62 AC Lân & Giáo Ông Bà Tổ Tiên 250’000  
           
Tháng 09          
Thứ Tư 02/09 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Ông Bà Nội 250’000  
Thứ Năm 03/09 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1’000’000  
Thứ Sáu 04/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 05/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Tư 09/09 ÔB Bùi Văn Khang & Phan Thị Liên Ông Bà Tổ Tiên Nội Ngoại 500’000  
Thứ Năm 10/09 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustinô & Maria Song Thân  500’000  
Thứ  Sáu 11/09 ÔB Bùi Văn Khang & Phan Thị Liên Cầu Bình An gia đình 500’000  
Thứ Bảy 12/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 14/09 Cvk 64 AC Sỹ & Kim Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Diệu, Giỗ 44 năm 500’000  
Thứ Ba 15/09 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Cầu Bình An gia đình 500’000  
Thứ Tư 16/09 KMF Chị Tâm Tính Ông Bà Tổ Tiên & Ân Nhân hai gia đình Hà & Phạm   50
Thứ Năm 17/09 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Cô Đỗ Phương Khanh, mới qua đời 500’000  
Thứ Sáu 18/09 KMF Chị Tâm Tính Đôminicô Hà Kim Tính   50
Thứ Bảy 19/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 21/09 KMF Chị Kim Yến Phaolô Nguyễn Văn Lan Chú, Giỗ 34 năm 400’000  
Thứ Tư 23/09 Bà Vương Thị Hiền Gioan Nguyễn Văn Thoàn Chồng, Giỗ 44 năm 500’000  
           
Tháng 10          
Thứ Tư 07/10 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Tạ ơn & Cầu Bình An gia đình 500’000  
Thứ Năm 08/10 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1’000’000  
Thứ Sáu 09/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 10/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 12/10 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân 250’000  
Thứ Ba 13/10 Cvk 64 AC Sỹ & Kim Giuse Lê Văn Thức Nhạc Phụ, Giỗ 26 năm 500’000  
Thứ Bảy 17/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 19/10 AC Bs Hoàng & Hằng (em Cvk 71 Hòa) Phêrô Nguyễn Văn Thuật Thân Phụ, Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Năm 22/10 Cvk 64 AC Lan & Trân Giuse Nguyễn Văn Ngọc Bạn, Giỗ Tuần 7 500’000  
Thứ Bảy 24/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Tháng 11          
Thứ Ba 03/11 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân 250’000  
Thứ Năm 05/11 Cvk 71 Nguyễn Văn Tín Nguyễn Thừa Nhạc Phụ, mới qua đời 500’000  
Thứ Sáu 06/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 07/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 09/11 AC Bs Hoàng & Hằng (em Cvk 71 Hòa) Phêrô Nguyễn Văn Thuật Thân Phụ, Giỗ 50 ngày 500’000  
Thứ Ba 10/11 Cvk 93 AC Thiện Oanh Antôn Nguyễn Đình Tĩnh Thân Phụ, Giỗ 19 năm 500’000  
Thứ Tư 11/11 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Ông Bà Tổ Tiên Nội Ngoại 500’000  
Thứ Năm 12/11 Cvk 62 AC Lân Giáo Ông Bà Tổ Tiên Nội Ngoại 500’000  
Thứ Bảy 14/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 16/11 Cvk 67 Chị Lạc Antôn Nguyễn Thế Hùng 500’000  
Thứ Ba 17/11 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Phêrô & Maria Tứ Thân Phụ Mẫu, Giỗ 4 năm Thân Phụ 500’000  
Thứ Tư 18/11 Cvk 67 Trần Quốc Định Giuse & Anna Song Thân 500’000  
Thứ Năm 19/11 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Giuse & Maria – Augustinô & Maria Tứ Thân Phụ Mẫu 500’000  
Thứ Sáu 20/11 Cvk 71 Nguyễn Văn Tín Nguyễn Thừa Nhạc Phụ, Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Bảy 21/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 23/11 KMF Chị Tâm Tính Tạ Ơn & Cầu Bình An   50
Thứ Ba 24/11 KMF Chị Tâm Tính Ông Cố Đaminh Hà Văn Nghĩa & Anh Đaminh Hà Kim Tính   50
Thứ Tư 25/11 KMF Chị Tâm Tính Ông Bà Tổ Tiên Nội Ngoại   50
Thứ Năm 26/11 KMF Chị Tâm Tính Các Linh Hồn Ân Nhân, Tu Sĩ, Qua Đời vì dịch bệnh   50
Thứ Sáu 27/11 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Tạ Ơn & Cầu Bình An 400’000  
           
Tháng 12          
Thứ Ba 01/12 Cvk 64 AC Thông (BMT) Đaminh & Maria Song Thân 500’000  
Thứ Tư 02/12 CVK BMT Maria Thân Mẫu Cvk 67 Ba, Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Năm 03/12 CVK Saigon Anna Maria Thân Mẫu Cvk 65 Trần Ngọc Bích 500’000  
Thứ Sáu 04/12 KMF Chị Hoàng Bích Các Linh Hồn & Cầu Bình An gia đình 1’000’000  
Thứ Bảy 05/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 07/12 Cvk 64 AC Thông (BMT) Phêrô & Maria Song Thân 500’000  
Thứ Năm 10/12 Cvk 65 Trần Ngọc Bích Anna Maria Thân Mẫu, Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Sáu 11/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 12/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 14/12 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Lê Thị Đức Hinh Thân Mẫu, Giỗ 9 năm 500’000  
Thứ Bảy 19/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Tư 30/12 Cvk 65 Trần Ngọc Bích Anna Maria Thân Mẫu, Giỗ 49 ngày 500’000  
           
  Total 2020     49’500’000 800
           
           
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67        
  0917 377 160