12-Y-Chuất

Y Trúc, lớp 6. Gia đình em rất nghèo túng, khó khăn, nên việc học tập của em cũng gặp nhiều ảnh hưởng, học lực không được khá, nên gia đình xin các Sơ cho em nội trú với các Sơ để được hướng dẫn, kèm cặp tốt hơn. (Nhà Nội Trú Kon Bơ Băn)

Both comments and trackbacks are currently closed.