GẠO HỒNG ÂN (2)

Y Yăp (1999), 24 tuổi *** Em bị bệnh đao (Down Syndrome), trí tuệ không phát triền, sống hoàn toàn nương tựa vào sự giúp đỡ của người trong gia đình. Từ khi nhận được quà thực phẩm của Hội Hồng Ân, cháu đã tăng được thêm ít cân ký.

Both comments and trackbacks are currently closed.