VS 5 – 1.-A-THIẾU

A Thiếu (2018). Lớp Mầm non. Thôn Đăk Năng, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Kontum. * Em là con cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ đều rất nghèo. Nhà không có đất canh tác nên phải làm thuê làm mướn. Có lúc có việc, có lúc không, nên lúc nào cũng thiếu ăn thiếu mặc. Các Sơ nhận em vào ở trong Cô Nhi Viện được 2 năm rồi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.