5—NT-HƠ-MOONG-KO-TU—13.-A-HỐ

A Hố, học lớp 1, là con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em. Gia đình em mới di dời đến làng này, nên mọi sự còn rất mới mẻ, kinh tế khó khăn, không có đất canh tác. Gia đình nghèo, không lo cho con cái đi học được. Anh cả của Hố còn rất nhỏ, đã phải nghỉ học để phụ bố mẹ làm thêm. Vì thế, bố mẹ em xin cho em A Hố ở với các Yă để em được tiếp tục đi học. A Hố rất ngoan và siêng năng học tập. (Nhà Nội Trú Hơ Moong Kơ Tu)

Both comments and trackbacks are currently closed.