7 VS 4 – 50- Y My Lim

Y My Lim, sinh viên. Em là con thứ 4 trong gia đình 10 người con. Em đã ở trong Cô Nhi viện Vinh Sơn 4 từ nhiều năm, khi em còn rất nhỏ. Bố mẹ em làm nông, không đủ ăn, đủ mặc, nên xin các Sơ thương nhận nuôi em trong nhà Cô Nhi. Em đã chăm chỉ học tập và nay là sinh viên đại học. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.