PC – 11.-Y-MLƠIH

Bà Y Mlơih, 78 tuổi (1944) * Bà bị bệnh phong cùi từ nhỏ. Sống độc thân một mình. Bà vốn thuộc 1 làng khác, nhưng khi dân làng thấy bà bị bệnh phong, ai cũng khiếp sợ và xa lánh bà. Vì vậy, bà phải ra khỏi làng của mình và gia nhập vào Trại Phong Đăk Kia để điều trị. Sau đó, bà tiếp tục ở trại Phong suốt cuộc đời còn lại.

Both comments and trackbacks are currently closed.