PC – 36.-Y-Hyen

Bà Hyen, 85 tuổi (1937) * Bà đã rất lớn tuổi, không có người thân, sống trong Trại phong. Bệnh tình của bà đang cần phải tiếp tục điều trị .

Both comments and trackbacks are currently closed.