PC – 41.-Y-Dô

Bà Y Dô, 65 tuổi (1957) * Bà góa chồng và không có con, nên phải tự lực cánh sinh. Hiện bà đang có 1 “lỗ đáo” ở dưới bàn chân trái, nên đi lại rất đau đớn. Bà cần được điều trị đúng cách, nhưng cũng thật khó!

Both comments and trackbacks are currently closed.