7-VS-4—38–A-Dị

A Dị, lớp 8, là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Em mồ côi cha từ sớm. Mẹ em sức khỏe yếu, hay đau bệnh, nên không kiếm được việc làm. Mẹ em xin các Sơ nhận cho 1 cháu (em A Dị) để cháu được đi học, sau này có thể tự lập và thành người có ích cho xã hội. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4)

Both comments and trackbacks are currently closed.