4-NT-KBB—17-Y-Trưa

Em Y Trưa, lớp 7. Gia đình em có 6 chị em. Điều kiện gia đình khó khăn, làm nông chỉ đủ thực phẩm cho gia đình, còn các nhu cầu khác đều không được quan tâm, mà có muốn cũng không lo được, nên các Sơ nhận em vào nhà nội trú để em an tâm học hành. (Nhà Nội Trú Kon Bơ Băn)

Both comments and trackbacks are currently closed.