PC – 9.-Y-Yich

Bà Y Yich, 79 tuổi (1943) * Chồng bà đã mất, bà có 3 đứa con, hiện sống một mình tai trại phong. Con bà cũng khó khăn, túng thiếu, nên không thể trợ giúp và nuôi mẹ già. Bà còn có 1 đứa con trai cũng bị bệnh phong và không bình thường. Từ khi có gạo của Hội giúp, bà rất vui và an tâm.

Both comments and trackbacks are currently closed.