Hạt giống Kitô trong đất Jarai (17)

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (17)

hatgiongkito 17-00

VRNs (12.09.2012) – Gia Lai – Những người phụng sự Chúa do Chúa chọn theo cách riêng của Người dành cho từng người một. Điều quan trọng là họ nhận ra đó là Chúa và an đảm đáp lại lời mời gọi đó.

Sứ vụ Jrai, lúc đầu cứ tưởng là công cuộc của chỉ các cha DCCT, nhưng Thiên Chúa không muốn thế, Người muốn chính anh chị em bản địa cũng là người truyền giáo. Xin quý vị đừng vội cho rằng, họ chỉ là những người phụ hợ theo các cha. Chính cha Sĩ Tín đã nói: “Nhờ người Jrai tin theo đạo, tôi mới biết đích thực tôi tin vào Ai !”

hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17 hatgiongkito 17

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR