Bài 16: THÁNH THỂ VÀ ĐỨC MẸ CỨU GIÚP GIÁO HỘI

Thánh Gioan Bosco đã có rất nhiều giấc mơ được ghi lại trong hồi ký của ngài.  Một số mang tính tiên tri, một số mang tính sư phạm và một số là các dụ ngôn.  Tất cả đều chứa đựng những thông điệp quan trọng từ Thiên Chúa.  Một trong những giấc mơ nổi tiếng nhất của ngài là thị kiến tiên tri về Giáo Hội đang bị tấn công và 2 trụ cột đã cứu Giáo Hội là Thánh Thể và Đức Mẹ.