Hạt giống Kitô trong đất Jrai (13)

 

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (13)

hatgiongkito 13 001

VRNs (08.09.2012) – Gia Lai – Nước – Lửa – Gió là những yếu tố, mà theo quan niệm của người Jrai, làm cho con người sống. Trong gia đình của họ cũng phân công như nước (mẹ), lửa (cha), gió (con), thậm chí ngay cấu trúc ngôi nhà cũng định vị theo ba yếu tố này. Ba yếu tố này quan trọng đến mức có các vị Pơtao (vừa là vua, vừa là tư tế) Ia (nước), Apui (lửa) và Angin (gió).

hatgiongkito 13 002
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003
hatgiongkito 13 003

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR