Hạt giống Kitô trong đất Jrai (3)

HatgiongKit 3 001

 

        HỌC VỚI DÂN (tiếp theo kỳ 2)

HatgiongKit 3 002

HatgiongKit 3 002

HatgiongKit 3 002

HatgiongKit 3 002

HatgiongKit 3 002

HatgiongKit 3 002

HatgiongKit 3 002

HatgiongKit 3 002

 

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.