Hạt giống Kitô trong đất Jrai (7)

 

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (7)

VRNs (02.09.2012) – Gia Lai – Việc dấn thân truyền giáo cho người Jrai, tuy chỉ mới ở bước khởi đầu, nhưng những khó khăn, bách hại đã có đủ. Sau biến cố bị bắt vào bưng, tâm tình của các sứ đồ này đã có nhiều thay đổi, không còn tự tin ở mình, mà bắt đầu tuỳ thuộc Thiên Chúa nhiều hơn.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểm định hướng của nhóm Sứ đồ Pleikly này. Đây là tư liêu được trích ra từ báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số tháng 8 năm 1972.

part01

part02

part03

part04

part05

part06

part07

part08

part10

part12

part13

part14

part15

part16

part18

part19

part20

part21

part23

part24

part25

part26