Hạt giống Kitô trong đất Jrai (9)

 


Hạt giống Kitô trong đất Jarai (9)

hatgiongKito9

VRNs (04.09.2012) – Gia Lai – Một vị sĩ quan VNCH sau khi học tập cải tạo về nói tếu: “Bọn đế quốc Mỹ nó độc ác vì làm cho VN có người quá giàu, và người quá nghèo, còn XHCN thì ưu việthơn, nên làm cho mọi người nghèo như nhau!” Đó là nhận xét của những năm 80 thế kỷ trước. Nhà cầm quyền xem việc đẩy mọi người lao động là thành công, nhưng đến những năm giữa thập niên 80 thì ngay người dân tộc cũng đã biết ‘Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

hatgiongKito 9 001

hatgiongKito 9 002

hatgiongKito 9 003

hatgiongKito 9 004

hatgiongKito 9 005

hatgiongKito 9 006

hatgiongKito 9 007

hatgiongKito 9 008

hatgiongKito 9 009

hatgiongKito 9 010

hatgiongKito 9 011

Lm Giuse Trần Sĩ Tín