Hạt giống Kitô trong đất Jarai (20)

► Hạt giống Kitô trong đất Jarai (20)

hatgiongkito20-1

VRNs (15.09.2012) – Gia Lai – Những người nghiên cứu văn hóa đều công nhận ý tưởng: “Không có nền văn hóa nào lớn hơn nền văn hóa nào”. Bởi vì vai trò của các nền văn hóa đều là góp phần gây dựng và phát triển sự sống. Những người bản địa ở tây Nguyên là Jrai, Bahnar, Seđăng, Rơngao … cũng có những nền văn hóa riêng biệt, đáng mọi người trân trọng và biết đến. Khi đã biếtđến, những người có tâm hồn trong sáng, khó mà không mê những nét văn hóa độc đáo đó.

hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20 hatgiongkito20

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR