Hạt giống Kitô trong đất Jarai (22)

► Hạt giống Kitô trong đất Jarai (22)

hatgiongkito22-1

 VRNs (18.09.2012) – Gia Lai – Người tá điều đến hỏi ông chủ rằng ông có muốn họ thu cỏ dại đốt đi để lúa mọc tốt hơn không. Ông chủ bảo để đến mùa gặt, khi lúa trổ đồng, thì sẽ thấy rõ đâu là cỏ đâu là lúa. Lúc đó gôm lúa đốt vẫn chưa muộn. Những nhà thừa sai cũng như những tá điền đôi khi muốn kết thúc công việc sớm, nhưng hành trình truyền giáo sẽ còn mãi cho tới ngày “Chúa Yêsu lại đến”, nên hết thế hệ này, sẽ có thế hệ khác nối tiếp làm nên sứ vụ của chính Đức Kitô trong Hội thánh.

hatgiongkito22 hatgiongkito22 hatgiongkito22 hatgiongkito22

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR