Thân mời tham dự buổi tiệc gây quỹ giúp các em người dân tộc Kontum tại Vancouver

Thân mời tham dự buổi tiệc gây quỹ giúp các em người dân tộc Kontum tại Vancouver:

Th 7, ngày 7 tháng 9 năm 2024 
6:30 PM Nhà hàng Pink Pearl, Vancouver

Paul BuiPastor

 St. Bernadette Parish

 CEL: 604-728-0204

 6543 132nd Street Surrey, BC V3W 4L4