ADVENT 2018 LIST OF BENEFACTORS/DANH SACH AN NHAN MUA VONG 2018

The 2018 Advent season fundraising has ended.
Your support to KMF helping the poor in Kontum is truly appreciated.
May God reward and protect you and your family.
We count nevertheless on your continued support by donating at any time of the year.
 

Việc quyên góp Mùa Vọng năm 2018 đã chấm dứt.

Cảm ơn tất cả quí thân hữu và ân nhân đã phụ KMF giúp người nghèo Kontum.
Xin Chúa trả ơn và gìn giử quí vị và gia đình.
Tuy quyên góp mùa vọng đã qua, chúng tôi mong quý vị vẫn tiiếp tục ủng hộ cho KMF trong suốt năm 2019,
vì nhu cầu thì bao la..
 
Kontum Missionary and Friendship