Ý LỄ LM PHANXICO XAVIER NGUYỄN NGỌC TÂM, chủ tịch KMF dâng theo ý chỉ

Ý LỄ  
(RP NGUYỄN NGỌC TÂM CVK 62 DÂNG)   
    (toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)      
           
Ngày Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
           
Năm 2019          
Tháng 01          
Thứ Tư 02/01 Cô Hà Khánh Vân Tạ Ơn & Cầu Bình An 1’000’000  
Thứ Năm 03/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Luca Nguyễn Xuân Tùng Cậu 500’000  
Thứ Sáu 04/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 05/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
CN 06/01 KMF Tu Ngo Anna, Peter,Mary & John   100
           
Thứ Ba 08/01 Cvk 73 Viên Đức Huy Phêrô & Phêrô Nhạc Phụ & Anh 500’000  
Thứ Tư 08/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Anna Maria Nguyễn Thị Mỹ Dì, Giỗ 3 năm 500’000  
Thứ Sáu 11/01 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
Thứ Bảy 12/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
CN 13/01 KMF Tu Ngo Anna, Peter,Mary & John   100
           
Thứ Tư 16/01 ÔB Nguyễn Văn Khang ÔB Tổ Tiên & Phê rô & Anna 500’000  
Thứ Năm 17/01 Cvk 73 Hoàng Minh Hùng Phaolô & Maria Song Thân 500’000  
Thứ Sáu 18/01 ÔB Nguyễn Văn Khang Đaminh & Maria & Các Linh Hồn Thai Nhi, Mồ Côi  500’000  
Thứ Bảy 19/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 22/01 CVK Saigon Giuse Vũ Quang Trung Cvk 68 500’000  
Thứ Tư 23/01 CVK Saigon Micae Lê Thành Xuân Thân Phụ Cvk 68 Lê Thành Thu 500’000  
Thứ Năm 24/01 Đội Banh CVK Saigon Phaolô Phan Trọng Thịnh Bào Huynh Cvk 65 Phan Trọng Mỹ 500’000  
Thứ Bảy 26/01 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Tháng 02          
Thứ Bảy 02/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 04/02 Cvk 69 AC Thành Lan Têphanô Phạm Văn Cử Thân Phụ, Giỗ 1 năm   100
Thứ Năm 07/02 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Hiền Thê, Giỗ 1 năm 500’000  
Thứ Sáu 08/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 09/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 11/02 Cvk 73 AC Hòa Loan Cha Cố Gioakim Vũ Ngọc Long Chú, Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Ba 12/02 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Cầu cho Cha Mẹ & Ông Bà Tổ Tiên 500’000  
Thứ Tư 13/02 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Tạ Ơn 500’000  
Thứ Bảy 16/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 18/02 Cvk 73 AC Hòa Loan Cha Cố Gioakim Vũ Ngọc Long Chú, Giỗ 50 ngày 500’000  
Thứ Ba 19/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên gia tộc họ Nguyễn 250’000  
Thứ Tư 20/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên 250’000  
Thứ Năm 21/02 Cvk 69 Joseph Khin Tạ Ơn & Cầu Bình An 500’000  
Thứ Sáu 22/02 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500’000  
Thứ Bảy 23/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 25/02 Cvk 69 AC Thành Lan Phêrô Nguyễn Văn Ngôn Nhạc Phụ, Giỗ 1 năm   100
Thứ Ba 26/02 Bà Vương Thị Hiền Matta Thân Mẫu, Giỗ 40 năm 500’000  
Thứ Tư 27/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Cầu cho Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô & Anna, Giuse & Lucia 250’000  
Thứ Năm 28/02 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Phêrô & Lucia Ông Bà Ngoại, Giỗ 20 năm 250’000  
           
Tháng 03          
Thứ Sáu 01/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500’000  
Thứ Bảy 02/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 05/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500’000  
Thứ Năm 07/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500’000  
Thứ Sáu 08/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 09/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Hai 11/03 Cvk 67 AC Đỗ Thế Hùng & Vân  Giuse Đỗ Thanh Vân Thân Phụ, Giỗ 44 năm 500’000  
Thứ Ba 12/03 Cvk 67 AC Đỗ Thế Hùng & Vân  Tạ Ơn & Cầu Bình An 500’000  
Thứ Tư 13/03 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Lễ Tuần 7 500’000  
Thứ Năm 14/03 Cvk 64 AC Lan & Trân Tạ Ơn 60 Năm Linh Mục Cha Bác Nguyễn Bình Tĩnh 250’000  
Thứ Sáu 15/03 Cvk 69 Joseph Khin Xin ơn chữa lành cho Bà Shirley Kluesener 500’000  
Thứ Bảy 16/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Thứ Tư 27/03 Cvk 67 Trần Quốc Định Giuse & Matta Song Thân, Giỗ 25 năm & 5 năm 500’000  
Thứ Năm 28/03 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu 500’000  
Thứ Sáu 29/03 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
           
Tháng 04          
Thứ Sáu 05/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 06/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 08/04 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Giỗ 30 ngày 500’000  
Thứ Tư 10/04 Bà Vương Thị Hiền Antôn Vương Đức Phu Thân Phụ, Giỗ 50 năm 500’000  
Thứ Năm 11/04 Các Cháu Cvk 67 Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên 500’000  
Thứ Sáu 12/04 Cvk 65 Phan Trọng Mỹ Phaolô Phan Trọng Thịnh Anh, Giỗ 100 ngày 500’000  
Thứ Bảy 13/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 16/04 Hoài Phương, con Cvk 67 Hiền & Điệp Maria Trần Thị Chuyên Bà Nội 500’000  
  Tam Nhật Vượt Qua        
           
Thứ Ba 23/04 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
Thứ Tư 24/04 Cvk 73 Hoàng Minh Lâm Matta Ngô Thị Đậu Thân Mẫu, Giỗ 7 năm 500’000  
Thứ Năm 25/04 Cvk 65 Phan Trọng Mỹ Anna Nguyễn Thị Hòa Thân Mẫu, Giỗ 27 năm 500’000  
Thứ Sáu 26/04 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn & Các Con Tạ Ơn & Cầu Bình An 500’000  
Thứ Bảy 27/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 29/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 250’000  
Thứ Ba 30/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Đaminh Nguyễn Khánh Lâm Cháu 250’000  
           
Tháng 05          
Thứ Tư 01/05 KMF Chị Phạm Thị Tâm Giuse Hoàng Văn Đính Dượng   100
Thứ Năm 02/05 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Giỗ 50 ngày 500’000  
Thứ Sáu 03/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 04/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 07/05 KMF Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Trọng Thuỷ Nhạc Phụ   100
Thứ Tư 08/05 KMF Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Kim Tính Chồng, Giỗ 6 năm   100
Thứ Bảy 11/05 Cvk 69 AC Thành & Lan Maria Mađalêna Ngô Thị Quá Thân Mẫu, Giỗ 8 năm   100
Thứ Ba 14/05 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Têrêxa Nguyễn Thị Tố Nga Chị, Giỗ 18 năm 500’000  
Thứ Sáu 17/05 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
Thứ Bảy 18/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Tháng 06          
Thứ Năm 06/06 Cvk 64 AC Lan & Trân Cầu Bình An cho Gia Đình CVK 250’000  
Thứ Sáu 07/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 08/06 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Maria Thân Mẫu, Giỗ 12 năm 1’000’000  
Thứ Tư 12/06 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô – Gioan Thân Phụ, Giỗ 3 năm 250’000  
Thứ Sáu 14/06 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
Thứ Bảy 15/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Năm 20/06 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Maria Đậu Quang Lễ Thân Mẫu, Giỗ 100 ngày 500’000  
Thứ Bảy 22/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Bảy 29/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Tháng 07          
Thứ Sáu 05/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 06/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Năm 11/07 Lớp CVK 67 Maria Hiền Thê Cvk 67 Phạm Văn Ẩn 500’000  
Thứ Bảy 13/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Ba 16/07 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
Thứ Năm 18/07 Cvk 67 AC Nguyễn Văn Ba Cầu bình an cho Cvk 66 Nguyễn Ngọc Quyền (mới bị tai biến) 500’000  
Thứ Sáu 19/07 CVK Saigon Maria Đinh Thị Hường Thân Mẫu Cvk 67 AC Công & Trang 500’000  
Thứ Bảy 20/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Năm 25/07 Chị Kim Yến Maria Lê Thị Liên Thân Mẫu, Giỗ 35 năm 400’000  
           
Tháng 08          
Thứ Năm 01/08 Cvk 68 AC Khánh & Liễu Lm Phaolô Nguyễn Công Minh Anh, Giỗ 6 năm 500’000  
Thứ Sáu 02/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 03/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Tư 07/08 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Đỗ Thị Đông Thân Mẫu, Giỗ 11 năm 500’000  
Thứ Năm 08/08 Cvk 67 Nguyễn Văn Ba Phêrô Nguyễn Văn Chi Thân Phụ, Giỗ 7 năm 500’000  
Thứ Bảy 10/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 12/08 Con gái Cvk 65 Trần Ngọc Bích Maria Nguyễn Thị Mỹ Thân Mẫu, Giỗ 3 năm 500’000  
Thứ Ba 13/08 Em trai Cvk 65 Trần Ngọc Bích Phêrô Trần Hữu Tùng Thân Phụ, Giỗ 15 năm 500’000  
Thứ Năm 15/08 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Cầu Bình An cho Gia Tộc 500’000  
Thứ Sáu 16/08 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
Thứ Bảy 17/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
           
Tháng 09          
Thứ Sáu 06/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250’000  
Thứ Bảy 07/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Bảy 14/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 16/09 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino & Maria Đậu Xuân Song Thân 500’000  
           
Thứ Sáu 20/09 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Phaolô Nguyễn Văn Lan Thân Phụ, Giỗ 33 năm 500’000  
Thứ Bảy 21/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250’000  
Thứ Hai 23/09 KMF Bà Vương Thị Hiền Gioan Chồng, Giỗ 43 năm 500’000  
Thứ Ba 24/09 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 250’000  
Thứ Tư 25/09 Cvk 64 AC Lan & Trân Đôminicô & Phêrô Hai Em Trai 250’000  
           
  Total 2019     42’400’000 800
           
           
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67        
  0917 377 160