Nội quy

NỘI QUY

HỘI ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM
Kontum Missionary and Friendship (KMF)

Chương Một: BẢN CHẤT 

 

Điều 1: Nguồn Gốc

Hội được thành lập năm 2000 do sáng kiến của một số cựu chủng sinh Kontum và thân hữu cũng như anh em gốc Kontum.

 

Điều 2: Danh Xưng

Danh xưng của hội là: HỘI ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM (KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP), viết tắt là KMF.

 

Điều 3: Mục Đích

Hội Ái Hữu và Truyền Giáo Kontum (KMF) nhằm các mục đích hoàn toàn có tính cách tôn giáo và bác ái xã hội sau đây:

(3.1)  Phát huy tình thân ái và tương trợ giữa các hội viên

(3.2)  Yểm trợ công tác truyền giáo

(3.3)  Thăng tiến an sinh trong giáo phận Kontum trên vùng Tây Nguyên Việt Nam. 

 

Chương Hai: TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

 

Điều 4: Ban Điều Hành

Ban Điều Hành được thành lập để thực thi đường lối và thi hành các quyết định dựa trên Nội Quy.  

(4.1)        Ban Điều Hành gồm có

•   Ban Thường Vụ:

à         Chủ Tịch

à         Phó Chủ Tịch      

à         Thư Ký

à         Thủ Quỹ

 

•   Các Uỷ Viên

à         Tài Chánh

à         Liên Lạc & Truyền thông

à         Kế Hoạch 

(4.2)  Ban Thường Vụ do các Hội Viên bầu ra trong Đại Hội, được tổ chức mỗi ba năm một lần, hoặc qua internet nếu không tổ chức được ở Đại Hội. Các Uỷ Viên do Ban Thường Vụ tuyển chọn. 

(4.3)  Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành là 3 năm và được tái cử. 

 

Điều 5: Đại Diện Các Địa Phương 

Ngoài Ban Điều Hành, Hội còn có một số Đại Diện tại các Tiểu Bang của Hoa Kỳ và các nước trên toàn thế giới. 

 

Điều 6: Ban Cố Vấn 

Ngoài Ban Điều Hành và các Đại Diện, Hội cũng thỉnh mời một số nhân sĩ làm Cố Vấn cho Hội.


Chương Ba:
PHÂN NHIỆM TỔNG QUÁT 

 

Điều 7: Ban Điều Hành 

•   Trực tiếp điều hợp các chương trình hoạt động của Hội.

•   Thực thi các quyết nghị chung của Hội.

•   Điều hành về các phương diện chuyên môn, quản trị cũng như hành chánh và tài chánh. 

 

Điều 8: Đại Diện Các Địa Phương 

•   Điều hợp các chương trình hoạt động của Hội tại địa phương. 

 

Chương Bốn: CẤP BẬC VÀ NHIỆM VỤ 

 

Điều 9: Ban Thường Vụ 

(9.1)  Chủ Tịch:

•   Điều hành tổng quát và chịu trách nhiệm về mọi sinh hoạt của Hội.

•   Triệu tập và chủ tọa các buổi họp định kỳ hay bất thường của Ban Điều Hành.

•   Điều hợp soạn các chương trình hoạt động và phối hợp các sinh hoạt nhằm tạo sự tăng trưởng và đoàn kết của Hội.

•   Giải quyết tối hậu mọi công việc liên quan đến Hội.

•   Thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và điều chỉnh thực hiện các quyết định của Đại Hội.

•   Ký các văn thư liên hệ. 

(9.2)  Phó Chủ Tịch:

•   Cộng tác với Hội Trưởng trong việc điều hành Hội.

•   Thay mặt Hội Trưởng khi Hội Trưởng không thể hiện diện.

•   Điều hợp các Uỷ Viên và thúc đẩy các Uỷ Viên thực hiện chương trình dài hay ngắn hạn. 

(9.3)  Thư Ký:

•   Thiết lập và lưu giữ sổ sách, giấy tờ của Hội liên quan đến Luật Pháp.

•   Lập danh sách Hội Viên.

•   Gửi các văn thư hoặc thông báo của Ban chấp Hành Trung Ương.

•   Điều hợp chương trình, ghi chép và lưu giữ biên bản các buổi họp. 

(9.4)  Thủ Quỹ:

•   Quản lý tài chánh và tất cả tài sản của Hội.

•   Thiết lập và lưu giữ hồ sơ liên quan đến chi thu và trương mục ngân hàng.

•   Báo cáo quỹ trong các buổi họp định kỳ.

•   Trách nhiệm cung cấp hồ sơ về việc khai thuế hàng năm.

•   Cộng tác với Uỷ Viên Tài Chánh trong việc chi thu.

•   Cộng tác với Uỷ Viên Truyền Thông lo việc phát hành các ấn phẩm, bản tin sinh hoạt của Hội. 

 

Điều 10: Các Uỷ Viên Thuộc Ban Điều Hành 

(10.1)  Uỷ Viên Tài Chánh:

•   Nghiên cứu, tìm sáng kiến phát triển tài chánh cho Hội.

•   Đề nghị và thực hiện những kế hoạch và chiến dịch gây quỹ.

•   Liên lạc và tìm kiếm các vị ân nhân, bảo trợ cho Hội.

•   Thu nhận tiền bạc, tặng vật, lập hồ sơ và giao chuyển đến Thủ Quỹ.  

(10.2)  Uỷ ViênLiên Lạc & Truyền Thông

•   Liên lạc giữa Ban Điều Hành và các Hội Viên.

•   Quảng bá sinh hoạt của Hội đến các giới.

•   Phối hợp thực hiện các ấn phẩm và bản tin của Hội.

•   Cộng tác với Thủ Quỹ lo việc phát hành các ấn phẩm, bản tin của Hội. 

(10.3)  Uỷ Viên Kế Hoạch

•   Nghiên cứu các kế hoạch để phát triển cũng như thực hiện những chương trình theo mục đích của Hội. 

 

Chương Năm: HỘI VIÊN 

Điều 11: Hội viên 

Tất cả mọi người không phân biệt sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, đều có thể tham gia sinh hoạt theo tôn chỉ của Hội. 

 

Điều 12: Đóng Góp  

Mọi đóng góp về tinh thần, lời cầu nguyện và vật chất đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện và có giá trị cho việc phát huy tinh thần tương trợ, truyền giáo và thăng tiến an sinh trong giáo phận Kontum. 

 

Điều 13: Quyền Lợi  

Tất cả các hội viên đều được hưởng quyền lợi đồng đều như nhau trong tinh thần huynh đệ yêu mến và kính trọng nhau:

          Tất cả các hội viên đều có quyền bầu cử, đề cử và ứng cử thành viên Ban Điều Hành.

          Các hội viên được tham dự những buổi sinh hoạt chung, gặp gỡ hoặc họp thân hữu giữa các hội viên và gia đình.

          Các hội viên được hưởng lợi ích thiêng liêng, qua những lời cầu nguyện cho hội viên và thân nhân còn sống cũng như đã qua đời. 

 

Chương Sáu: TU CHÍNH VÀ BAN HÀNH 

 

Điều 14: Tu Chính 

Bản Nội Quy này có thể được sửa đổi từng điều do Ban Điều Hành đề nghị. Mọi sửa đổi phải được chấp thuận với đa số phiếu thuận của hội viên tham dự. 

 

Điều 15: Quyền Minh Định 

Những điều khoản của Bản Nội Quy này, nếu không được rõ ràng, chỉ có Chủ Tịch mới có thẩm quyền giải thích. 

 

Điều 16: Ban Hành 

Bản Nội Quy này được thảo luận và chung quyết trong Đại Hội được tổ chức tại San Jose ngày 9 đến ngày 10 tháng 8 năm 2003. Bản Nội Quy này có hiệu lực và chính thức áp dụng kể từ ngày ký. 

 

Làm tại San Jose ngày 10 tháng 8 năm 2003. 

Chủ Tịch

Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng     

 

deco 1