SUY NIỆM 108

If all my friends were to jump off a bridge, I would not jump with them; I would be at the bottom to catch them.

Nếu tất cả bạn bè tôi định nhảy xuống cầu, tôi sẽ không nhảy theo họ; tôi sẽ ở chân cầu để đỡ họ.

**********

It’s much better for our friends for ourselves if we drop our expectations and illusions, and accept them all just the way they are.

Thật tốt hơn cho bạn hữu và cho chính chúng ta, nếu ta bỏ hết các kỳ vọng và ảo tưởng và chấp nhận bạn hữu theo đúng con người của họ.

**********

Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

**********

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

**********

Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons: we must fight in order to conquer it.

Hạnh phúc giống như những lâu đài trong chuyện cổ tích với cổng được rồng canh gác: chúng ta phải chiến đấu để chinh phục nó.

**********

Men are born to succeed, not to fail.

Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại.

**********

To strive with difficulties, and to conquer them, is the highest human felicity.

Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người.

**********

He who has so little knowledge of human nature as to seek happiness by changing anything but his own disposition will waste his life in fruitless efforts.

Người ít hiểu biết về bản chất con người tới nỗi muốn đi tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi bất cứ thứ gì khác ngoài tâm tính của chính mình sẽ chỉ phí hoài cuộc đời trong những nỗ lực vô vọng.

**********

May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart.

Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim.

**********

There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

rosedivider1