SUY NIỆM 109

Friendships multiply joys and divide griefs.

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

**********

Neither wealth or greatness render us happy.

Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc.

**********

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

**********

Plant a seed of friendship; reap a bouquet of happiness.

Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc.

**********

The happiness of society is the end of government.

Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị.

**********

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

**********

It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

**********

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

**********

It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.

Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

**********

The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this?

Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?

 

 

rosedivider1