SUY NIỆM 110

It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart.

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

**********

Put your future in good hands – your own.

Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

**********

I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

**********

The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.

Bí ẩn của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.

**********

Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.

Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.

**********

Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor.

Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.

**********

Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

**********

The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

**********

Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn còn phải từ từ hơn.

**********

Books and friends should be few but good.

Sách và bạn bè nên có ít nhưng phải đặc biệt.

**********

 

rosedivider1