SUY NIỆM 113

·      Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes.

Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.

 

·      God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well.

Thượng đế cho chúng ta món quà cuộc sống; chính chúng ta phải cho mình món quà là sống nó.

Therefore keep in the midst of life. Do not isolate yourself. Be among men and things, and among troubles, and difficulties, and obstacles.

Vì vậy hãy sống giữa đời. Đừng cô lập chính mình. Hãy sống giữa con người và sự việc, giữa những rắc rối, gian khó và trở ngại.

 

·      On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.

Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

 

·      Life and love are very precious when both are in full bloom.

Cuộc sống và tình yêu đều vô cùng quý giá khi chúng đang nở rộ.

 

·      Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.

Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt.

 

·      The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

 

·      The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.

Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.

 

·      Life is made of ever so many partings welded together.

Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn thứ hàn gắn lại với nhau.

 

·      The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good.

Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp

 

·      Friendship is unnecessary, like philosophy, like art. It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.

 

Tình bạn là một khái niệm xa xỉ, giống như triết học hay nghệ thuật. Nó không có giá trị sống còn, mà nó là một trong những điều đem lại giá trị cho sự sống còn.

rosedivider1