SUY NIỆM 119

·      Self-confidence is the first requisite to great undertakings.

Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.

 

·      The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

 

·      Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.

Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.

 

·      To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin

 

·      Don’t let people drive you crazy when you know it’s in walking distance.

Đừng để người ta làm bạn phát điên khi bạn biết việc ở trong khoảng cách mà mình đi được.

 

·      It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

 

·      Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

 

·      It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.

Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

 

·      The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this?

Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?

·      I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

 

Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

 

rosedivider1