SUY NIỆM 120

 

·      Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.

Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.

 

·      “Stay” is a charming word in a friend’s vocabulary.

“Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.

 

·      The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

 

·      Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor.

Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.

 

·      The fire which enlightens is the same fire which consumes.

Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu đốt.

 

·      Life’s enchanted cup sparkles near the brim.

Đời là cái chén nhiệm màu lấp lánh gần tới miệng.

 

·      Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart.

Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người.

 

·      Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart.

Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người.

 

·      Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

 

·      There is no instinct like that of the heart.

 

Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

 

rosedivider1