SUY NIỆM 121

·      Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

 

·      Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.

Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.

 

·      I’ve never tried to block out the memories of the past, even though some are painful. I don’t understand people who hide from their past. Everything you live through helps to make you the person you are now.

Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ.

 

·      Look back, and smile on perils past.

Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua.

 

·      A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life.

Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.

 

·      A loving heart is the truest wisdom.

Trái tim đang yêu là sự thông thái chân thực nhất.

 

·      The only way to have a friend is to be one.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

 

·      No man is the whole of himself, his friends are the rest of him.

Không ai tự mình hoàn chỉnh, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.

 

·      Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly.

Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.

 

·      There are three types of friends: those like food, without which you can’t live; those like medicine, which you need occasionally; and those like an illness, which you never want.

Trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống; có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến; và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.

 

 

rosedivider1