SUY NIỆM 122

·      There are strings in the human heart that had better not be vibrated.

Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.

 

·      Friendship lightens every burden and makes the sun shine brighter.

Tình bạn làm nhẹ bớt mọi gánh nặng và khiến mặt trời chiếu rực rỡ hơn.

 

·      Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

 

·      The heart is forever inexperienced.

Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.

 

·      However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Cho dù tình yêu chân thành hiếm có đến đâu thì cũng không hiếm có bằng tình bạn chân thành.

 

·      On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.

Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

 

·      Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s nothing something you can be taught in school, but you haven’t learned the value of friendship, you haven’t really learned anything at all.

Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế gian này. Đó không phải là điều bạn có thể được dạy tại trường, nhưng nếu bạn chưa học được giá trị của tình bạn thì bạn chưa thực sự học được một điều gì hết.

 

·      Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.

Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt.

 

·      The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

 

·      Fame is the scentless sunflower, with gaudy crown of gold. But friendship is the breathing rose, with sweets in every fold.

 

Danh tiếng là đóa hướng dương đội chiếc vương miện vàng rực nhưng không mùi hương. Còn tình bạn là đóa hoa hồng phập phồng thở, từng cánh mỏng đều tỏa hương thơm ngát.

 

rosedivider1