SUY NIỆM 131

  • 1.  Ai nói là cuộc đời là một tập hợp của những bất hạnh có nghĩa là chính cuộc đời là sự bất hạnh. Nếu sự sống là bất hạnh vậy thì cái chết là hạnh phúc.

 

  • 2.  Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.

 

  • 3.  Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.

 

  • 4.  Học vấn là tài sản không bao giờ khô cạn và thiêng liêng nhất trong chúng ta!

 

  • 5.  Hãy suy nghĩ tất cả những điều bạn nói. Nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ!

 

  • 6.  Hãy sống xứng đáng và hãy nghĩ mỗi ngày là một cuộc đời!

 

  • 7.  Gươm trần có thể làm cho người khác sợ. Nhưng tình thương mới chiếm được lòng người.

 

  • 8.  Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận.

 

  • 9.  Gió và sóng luôn ở bên các thủy thủ khéo léo.

 

 

10.  Giáo dục nhằm dạy con người yêu thích điều phải, và học làm điều phải hơn là nhằm bắt con người làm điều phải.

 

 

rosedivider1