SUY NIỆM 148

·         Không có đạo đức công dân, xã hội sẽ diệt vong; không có đạo đức cá nhân, sự sinh tồn của con người cũng mất đi giá trị. Vì vậy, đối với một thế giới tốt đẹp thì đạo đức công dân và đạo đức cá nhân đều cần thiết như nhau.

 

·         Chủ nghĩa cá nhân là thuốc độc chết người nhưng cá tính lại là muối ăn trong cuộc sống thường ngày.

 

·         Một người bị gọi là tự tư tự lợi không phải là vì anh ta tìm kiếm lợi ích cho mình, mà là anh ta thường hay quên mất lợi ích của người khác.

 

·         Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

 

·         Phẩm cách là một sức mạnh bên trong, sự tồn tại của nó có thể trực tiếp phát huy tác dụng, mà không cần nhờ bất kì thủ đoạn nào.

 

·         Đức có thể chia làm 2 loại: một là đức của trí tuệ, hai là đức của hành vi. Cái trước có được trong học tập, cái sau có được trong thực tiễn.

 

·         Dùng lửa không thể dập tắt lửa, giống như vậy dùng sức mạnh tà ác cũng không thể diệt trừ tà ác.

 

·         Người khác cho bạn là hạng người nào không quan trọng, quan trọng là bạn thuộc hạng người nào.

 

·         Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

 

 

·         Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi.

 

 

red-rose-divider-1a