SUY NIỆM 158

·         Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.

 

·         Một đầu óc không được sử dụng sẽ ngày càng yếu ớt đi.

 

·         Thiên tài: năm phần trăm do cảm hứng, chín mươi lăm phần trăm do khổ luyện.

 

·         Đối với kẻ biết nghe chỉ cần nói nửa lời.

 

·         Tư cách là kim cương, nó sẽ cắt được các thứ khác.

 

·         Nhận thức là mình dốt là một bước tiến đến sự hiểu biết.

 

·         Dốt nát là đêm tối không trăng cũng không sao.

 

·         Bộ lông trang sức con công, học vấn trang sức con người.

 

·         Tài cao mà không học, vẫn chưa hoàn toàn.

 

 

·         Học vấn càng tăng thêm giá trị bản thân.

 

 

red-rose-divider-1a