SUY NIỆM 171

·        Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity.

·        Hãy tin tưởng vào những ước mơ, vì bên trong chúng ẩn chứa cánh cổng vào cõi vĩnh hằng.

·        Do not lose hold of your dreams or asprirations. For if you do, you may still exist but you have ceased to live.

·        Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi.

·        The most I can do for my friend is simply be his friend.

·        Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.

·        Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship; and pass the rosy wine.

·        Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu lạc quan.

·        At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.

·        Ở ngôi đền Tình bạn, đừng bao giờ nói từ chết; hãy để ly rượu tình bạn không bao giờ cạn.

·        One friend in a lifetime is much, two are many, three are hardly possible. Friendship needs a certain parallelism of life, a community of thought, a rivalry of aim.

·        Một người bạn trong cuộc đời là nhiều, hai là quá nhiều, ba là hầu như không thể được. Tình bạn cần sự tương đồng nhất định trong cuộc sống, điểm chung trong suy nghĩ và sự ganh đua trong mục đích.

·        Friends are born, not made.

·        Bạn bè được sinh ra, không phải được tạo ra.

·        A friend in power is a friend lost.

·        Một người bạn quyền thế là một người bạn đã mất.

·        Friendship is a single soul dwelling in two bodies.

 

·        Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.

rosedivider1