SUY NIỆM 175

 

·                     Some men see things as they are and say “Why”? Others dream things that never were and say “why not”?

·                     Một số người nhìn sự việc đúng như chúng đang tồn tại và hỏi “tại sao vậy”? Những người khác ước mơ những điều chưa bao giờ xảy ra và nói “tại sao không”?

 

·                     Dream is like a bird that senses the dawn and carefully starts to sing while it is still dark.

·                     Ước mơ giống như loài chim, cảm nhận buổi ban mai và khẽ khàng cất tiếng hót khi trời vẫn còn tối.

 

·                     The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

·                     Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

 

·                     A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.

·                     Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.

 

·                     It is not the level of prosperity that makes for happiness but the kinship of heart to heart and the way we look at the world. Both attitudes are within our power . . . a man is happy so long as he chooses to be happy, and no one can stop him.

·                     Không phải mức độ giàu có tạo nên hạnh phúc mà đó là sự gần gũi của trái tim với trái tim và cách chúng ta nhìn thế giới. Cả hai thái độ này đều nằm trong tầm tay ta… một người hạnh phúc chừng nào anh ta còn chọn để mình hạnh phúc, và không ai ngăn cản anh ta được.

 

·                     It is not length of life, but depth of life.

 

·                     Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

 

 

rosedivider1