SUY NIỆM 177

 ·                     Có khi nào trên quãng đường đời mà bạn đang đi, bất chợt bạn dừng lại bạn sẽ thấy được những gì bạn đã đi qua, những gì mà bạn có được và những gì bạn đã để tuột mất. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà mọi người đều công nhận thời gian trôi thật nhanh. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, bạn chợt nhớ lại những gì đã qua, bạn sẽ thấy…

·                     And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future.

·                     Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thái trước đó của nó, vì vậy hiện tại của nó cũng tiềm ẩn tương lai.

 

·                     Real generosity toward the future lies in giving all to the present.

·                     Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

 

·                     A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.

·                     Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

 

·                     I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

·                     Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

 

·                     Put your future in good hands – your own.

 

·                     Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

 

rosedivider1