SUY NIỆM 178

·                     Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.

·                     Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt.

 

·                     Today is yesterday’s pupil.

·                     Hôm nay là học trò của hôm qua.

 

·                     Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

·                     Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

·                     Người giỏi sử dụng thời gian, mãi mãi không thấy đủ thời gian.

·                     Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất, thiên tài nhất là thời gian.

·                     Năm tháng hạnh phúc chính là năm tháng đã mất.

 

·                     Thường người có nhiều việc phải làm và muốn làm, người đó sẽ tìm thấy thời gian nhiều nhất.

 

rosedivider1