SUY NIỆM 191

 

·                     Big dreams can create the fear of failure. Lack of dreams guarantees it.

·                     Những ước mơ lớn có thể tạo ra nỗi sợ hãi bị thất bại. Không có ước mơ đảm bảo thất bại xảy ra.

 

·                     You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

·                     Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.

 

·                     Some men see things as they are and say “Why”? Others dream things that never were and say “why not”?

·                     Một số người nhìn sự việc đúng như chúng đang tồn tại và hỏi “tại sao vậy”? Những người khác ước mơ những điều chưa bao giờ xảy ra và nói “tại sao không”?

 

·                     Dream is like a bird that senses the dawn and carefully starts to sing while it is still dark.

·                     Ước mơ giống như loài chim, cảm nhận buổi ban mai và khẽ khàng cất tiếng hót khi trời vẫn còn tối.

 

·                     Nothing happens unless first a dream.

·                     Chẳng có gì xảy ra trừ khi có ước mơ trước đã.

 

·                     @@@@@@@@@@DANH NGON DOI NGUOI.Who will tell whether one happy moment of love or the joy of breathing or walking on a bright morning and smelling the fresh air, is not worth all the suffering and effort which life implies.

·                     Ai nói được liệu một khoảng khắc hạnh phúc yêu thương hay niềm vui được hít thở khí trời hay đi dạo dưới ánh nắng rực rỡ và ngửi mùi không khí tươi mát lại không xứng đáng với tất cả những đau khổ và nỗ lực của đời người.

 

·                     Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes.

 

·                     Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.

 

rosedivider1