SUY NIỆM 212

 

·                     To all things which belong to heart, there is no right or wrong.

·                     (Tất cả những gì thuộc về trái tim thì không có đúng hay sai.)

 

·                     Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

·                     (Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.)

 

·                     What love is, nobody knows, but what love is everyone feels.

·                     (Tình yêu là gì, không ai biết, nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu!)

 

·                     It only takes 3 seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it.

·                     (Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh lời nói đó.)We are all one-winged angels. Our task here on earth is to find another one-winged angel, who will share his wing with you, to hold you and together you can fly back to the most high.

·                     (Tất cả chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một cánh. Nhiệm vụ của chúng ta trên trái đất là tìm kiếm một thiên thần một cánh khác, kẻ sẽ chia sẻ cùng ta chiếc cánh duy nhất, để giữ chặt ta và cùng ta bay trở về thiên đàng.)True Love doesn’t have a happy ending, because it never ends.

·                     (Tình Yêu Đích Thực không có một kết thúc có hậu, vì sẽ không bao giờ có đoạn kết.)The best way to love is to love like you have never been hurt.

·                     (Cách tốt nhất để yêu là yêu như chưa bao giờ bị tổn thương.)

 

·                     I have learned that love not time – heals all wounds.

·                     (Tôi đã hiểu được rằng tình yêu – chứ không phải thời gian – chữa lành mọi vết thương.)

 

·                     In love’s mathematic, 1 + 1 is all, 2 – 1 is zero.

 

·                     (Trong toán học tình yêu, 1 + 1 là tất cả và 2 – 1 là vô nghĩa.)

 

rosedivider1