SUY NIỆM 235

SUY NIỆM 235

  • Đáng được sống và đáng được hưởng niềm vui của cuộc sống là những người trong từng giây phút biết chiến đấu cho cuộc sống – Goethe.
  • Đau khổ như dòng sữa mạnh nuôi dưỡng những tâm hồn lớn lao – V. Hugo
  • Đơn vị duy nhất để đo là số lượng trí khôn và đức độ – V. Hugo
  • Đức tính đánh quý nhất nói chung của con người là GIẢN DỊ; ở đàn ông là MẠNH MẼ;ở đàn bà là HIỀN DỊU. – K. Marx
  • Giá trị đích thực của con người ở nhân cách chứ không phải ở của cải – Balasquieu.
  • Hãy làm chủ ý chí anh và làm nô lệ cho lương tâm anh – Aristote .
  • Hay nóng giận, nản lòng là triệu chứng của một tâm hồn yếu đuối – Diderot
  • Hy vọng lớn lao của xã hội là chí khí cá nhân – Channing.
  • Kẻ nào giữ vững ý chí mình là co thể tổ chức một thế giới cho mình – Goethe.
  • Kẻ sống nhiều nhất là kẻ có suy tư nhiều nhất, cảm được cái tình thanh cao nhất, hành động đẹp đẽ nhất – P. J. Baily.

 

hoahongtim