Suy Niệm 98

A new friendship is like an unripened fruit – it may become either an orange or a lemon.

Một tình bạn mới giống như một quả xanh chưa chín – nó có thể trở nên ngọt như cam hoặc chua như chanh.

 

The ornament of a house is the friends who frequent it.

Niềm vinh dự cho một ngôi nhà là những người bạn thường ghé qua chơi.

 

Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow – ripening fruit.

Mong trở thành bạn của nhau thì rất nhanh nhưng tình bạn là một loại quả chín chậm.

 

The best time to make friends is before you need them.

Thời điểm thích hợp nhất để kết bạn là trước khi ta cần đến họ.

 

I keep my friends as misers do their treasure, because, of all the things granted us by wisdom, nothing is greater or better than friendship.

Tôi giữ bạn tôi như kẻ bủn xỉn khư khư giữ của, vì trong tất cả mọi điều trí khôn ban tặng cho chúng ta thì không có điều gì vĩ đại hơn hoặc tốt đẹp hơn tình bạn.

 

If you have to ask how much friendship costs, you probably cannot afford it.

Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu, có lẽ bạn không đủ sức để mua đâu.

 

Where there are friends, there is wealth.

Nơi nào có bạn bè, nơi đó có của cải.

 

Plant a seed of friendship; reap a bouquet of happiness.

Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc.

 

Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.

Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.

 

The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this?

Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?