Bài 02: MÁU TUÔN TRÀO TỪ BÁNH THÁNH, FERRARA, NƯỚC Ý

Phép lạ xẩy ra khi cha xứ nhà thờ nhỏ Santa Maria, thành phố Ferrara, đồng tế cùng 3 cha bạn.  Khi cha bẻ bánh Thánh đã được truyền phép thành 2 phần, Máu từ Bánh Thánh phun mạnh đến nỗi bắn lên vòm trần nhà, phía trên bàn thờ…