Bài 14:  THÁNH GIOAN BOSCO VÀ PHÉP LẠ HÓA BÁNH THÁNH RA NHIỀU

Vì sơ ý, người lo Phòng Thánh, chuẩn bị cho Thánh Lễ, đã quên không mang bình đựng bánh lễ cho cha Don Bosco để truyền phép, nên đến lúc cho rước lễ, cha thấy chỉ còn rất ít Bánh Thánh trong Nhà Tạm.   Thánh nhân đã ngước mắt lên cao cầu nguyện rồi bình tĩnh cho mọi người rước lễ.  Hết hàng này đến hàng khác, mọi người lần lượt quỳ xuống để rước lễ mà Bánh Thánh vẫn không hết…!