THE SECRETS OF OLD AGE

 

THE SECRETS OF OLD AGE..

TO THOSE OF US WHO ARE ALREADY THERE
AND TO THOSE WHO WILL SOON BE THERE.
 
Gởi ai đã và sắp đến tuổi già.
oldage1

The Secrets of Old Age
Before middle age – Do not fear!
After middle age – Do not regret!
Enjoy Your Life While You Can 
 

Bí Quyết của Tuổi Già
Trước tuổi trung niên – Đừng sợ hãi !
Sau tuổi trung niên – Đừng tiếc nuối !
Hãy tận hưởng cuộc đời lúc nào có thể

oldage2

 Do not wait til you cannot even walk just to be sorry and to regret.
As long as it is physically possible, visit places you wish to visit.

Đừng đợi đến khi chân hết lết nổi, rồi mới tiếc nuối.

Khi nào thể lực còn cho phép, hãy đến thăm những nơi mình thích.

oldage3 

When there is an opportunity, get together with old classmates,
old colleagues & old friends. 

Khi có cơ hội, hãy họp mặt với các Ông, Bà bạn già. 

oldage4


The gathering is not just about eating; it’s just that there is not much time left. 
Họp mặt không chỉ để ăn uống; mà để tận dụng khoảng thời-gian-chẳng-còn-lại-bao-nhiêu.

 
oldage5

Money kept in the banks may not be really yours.
When it is time to spend, just spend, & treat yourself well as you’re getting old.
 

Tiền gởi trong Ngân hàng chưa hẳn là của bạn. Khi có dịp cần tiêu, thì cứ tiêu, & hãy đối xử tốt với chính mình vì mình đang mỗi ngày một già đi.                                      oldage6

Whatever you feel like eating, just eat!  It is most important to be happy. 

Thích ăn gì, cứ ăn! Điều quan trọng là bạn cảm thấy hạnh phúc.

 oldage7oldage8oldage9     

Food which are good for health – eat often and more – but that is not everything.

Thực phẩm tốt cho sức khỏe – ăn thường xuyên và nhiều – nhưng không hẳn chỉ ăn có thế.

Things which are not good for health – eat less and once in a while – but do not abstain from them totally.

Thực phẩm không tốt cho sức khỏe – thỉnh thỏang ăn một chút – không nhất thiết phải tuyệt đối kiêng những thực phẩm này. 

Treat sickness with optimism.  Whether you are poor or rich,   

Hãy chữa bệnh bằng sự lạc quan. Dù bạn giàu hay nghèo. 

   oldage10         

Everyone has to go through the birth, aging, sickness and death.  

Mọi người đều không tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử .                               

There is no exception, that’s life.  Do not be afraid or worried when you are sick.

Không có ngoại lệ, đời là thế.
Đừng sợ hãi hay ưu tư khi bạn trở bệnh . 

Settle all the outstanding issues before hand and you will be able to leave without regret.

Hãy sắp xếp trước mọi việc và sẵn sàng ra đi không nuối tiếc .

Let the doctors handle your body,God handles your life & loves you, but be in charge of your own moods.

Hãy để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mình, để Thượng Đế chăm sóc cuộc đời và yêu thương mình, nhưng chính mình phải làm chủ tâm trạng mình.

If worries can cure your sickness, then go ahead and worry.

Nếu sự lo âu có thể chữa khỏi bệnh cho bạn, thì bạn cứ lo âu đi!

If worries can prolong your life, then go ahead and worry.

Nếu sự lo âu có thể giúp bạn sống lâu, thì bạn cứ lo âu đi!
If worries can exchange for happiness, then go ahead and worry.

Nếu lo âu có thể đem đổi lấy hạnh phúc, thì bạn cứ lo âu đi!

oldage11 

Our kids will make their own fortune.

Con cái sẽ tự gây dựng nên gia sản của chúng.


oldage12                    

  
Look After Four Old Treasures 

Hãy lo gìn giữ Bốn Báu Vật của mình

 1. Your old body – pay more attention to health,
you can only rely on yourself on this.

Thân thể mình – cần chú ý hơn đến sức khỏe, chỉ mình biết sức mình hơn ai hết.
      oldage14oldage13                                                                                      

2. Retirement fundsmoney that you have earned, it is best to keep them yourself. 

Quỹ hưu trí – tiền do bạn làm ra, nên giữ cho chính mình là tốt nhất.

3. Your old companiontreasure every moment with your other half,
one of you will leave first.

oldage15

Người bạn đời – hãy trân quý từng giây phút sống bên nửa-kia-của-mình; rồi một trong hai nửa sẽ ra đi trước.

PERFECT LOVE TÌNH YÊU LÝ TƯỞNG


4. Your old friendsseize every opportunities to meet up with your friends. Such opportunities will become rare as time goes by.

Các bạn già – hãy nắm lấy mọi cơ hội để gặp nhau. Cơ hội sẽ hiếm hoi dần với thời gian.

oldage16

WITH FRIENDS, EVERYDAY YOU MUST LAUGH, DANCE & BE HAPPY !!!

CÙNG BẠN BÈ, MỖI NGÀY TA HÃY CƯỜI VANG, NHẢY NHÓT

VÀ VUI VẺ VỚI NHAU !!!

Running water does not flow back.  

So is life, make it happy! 

Dòng nước không bao giờ chảy ngược lại.

Dòng đời cũng vậy, hãy vui sống !

     oldage17
      

ENJOY EVERY MOMENT OF YOUR LIFE

HÃY TẬN HƯỞNG MỖI GIÂY PHÚT TRONG ĐỜI MÌNH

  oldage18